Svenska Rymdförsvaret

En serie om tre plakat gjorda för en påhittad svensk myndighet ansvarig för att bekämpa utomjordiska hot. Delvis inspirerade av typiska science-fiction berättelser om mänsklig kamp och överlevnad, använder plakaten ett språk som redan står att finna i vår vardag: Om man tolkar det fiktiva narrativet som en metafor för rasistiska och nationalistiska tendenser idag, skulle plakatet lika väl kunna användas för att mana till kamp mot den andre oavsett om denne är från jorden eller inte. Språket och den enkla stilen tvingar betraktaren att göra en viss tolkning och den starka grafiken och texten förmedlar ett enkelt budskap: –Var vaksam, ha förtröstan, bekämpa fienden! Att det finns en fiende är ett antagande man måste göra för att kunna tolka plakaten på ett meningsfullt sätt. Genom att utesluta andra narrativ förstärker vi vårt budskap.

Swedish Space Defense Agency

Three propaganda posters for an imaginary Swedish agency dealing with an alien threat. Inspired in part by typical science fiction narratives of human struggle and perseverance, variations on this kind of visual langue are prevalent in our societies already: if one interprets the fictional narrative in light of racist and nationalist movements, the poster might as well be a thinly veiled call to arms against the other, regardless if they're terrestrial or not. The language and simple style forces the viewer to make certain assumptions, and by using strong graphics and bold lettering the message you take away is a simple one; –Be vigilant, have courage, fight the enemy! That there is an enemy is a necessary presupposition for understanding the poster in the first place, and by excluding other interpretations we reinforce the notion.